2018

Front row (left to right): Liviu Mirica, Yujue Wang, Gina Tran, Alice Hsu
Middle row: Hong-Jun Cho, Emily Morgan, Leonel Griego, Sofia Smith, Yiran Huang
Back row: Michael Liu, Yung-Ching Wang, Liang Sun, Alex Graves